foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

    Zarząd Rady Rodziców (jako kierujący pracami RR) działał od 12 września 2013 r. do końca sierpnia 2014 r. zgodnie z  Ustawą o systemie oświaty, Statutem szkoły oraz Regulaminem Rady Rodziców.

    W tym czasie Rada Rodziców wspierała finansowo wiele przedsięwzięć, które nie mogłyby być zrealizowane ze względu na brak środków szkolnych: dofinansowała realizację spektaklu teatralnego gimnazjalistów, ufundowała nagrody w konkursach organizowanych przez samorządy uczniowskie Gimnazjum i LO, zakupiła książki do biblioteki licealnej, projektor multimedialny z oprzyrządowaniem do jednej z sal lekcyjnych, podzespoły do komputerów, z których korzystają uczniowie; dofinansowała wyjazdy uczniów na konkursy i olimpiady; wspomogła uczennicę, która potrzebowała pomocy finansowej. Jak co roku - dzięki ofiarności rodziców - wyróżnieni uczniowie mogli na koniec roku otrzymać nagrody książkowe.

 

Aby jak najwięcej funduszy, zebranych jako składki od rodziców licealistów i gimnazjalistów przeznaczać na wspieranie uczniów, Zarząd RR  zdecydował o zmianie pakietu obsługi konta bankowego, która polega na zmniejszeniu opłat stałych za prowadzenie rachunku.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 znajduje się w zakładce Rady Rodziców/Budżet  na stronie internetowej szkoły.

    Zarząd RR, opierając się na wynikach ankiety, był inicjatorem spotkań rodziców uczniów ZSO nr 2 ze specjalistami z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii i przeciwdziałania uzależnieniom.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Rada Rodziców opiniowała program wychowawczo-profilaktyczny, program i harmonogram poprawy efektywności pracy szkoły, zestaw podręczników i programów nauczania, wprowadzenie do szkolnego planu nauczania w roku 2014/2015 dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zapoznała się także z projektem planu finansowego szkoły na 2014 r., który, ze względu na to, że rodził dużo pytań, omówiła z dyrekcją oraz główną księgową.

Rada Rodziców wystąpiła z wnioskiem, aby kwota, pozostała po szczegółowym rozliczeniu kserowania materiałów na matury próbne klas III LO i próbne testy gimnazjalne klas III, została przeznaczona na zakup książek do obu bibliotek szkolnych.

Zarząd RR podjął też dyskusję z Dyrektorem ZSO nr 2 dotyczącą zapisu w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania, odnoszącego się do liczby możliwych do usprawiedliwienia przez rodziców/opiekunów opuszczonych przez dziecko godzin lekcyjnych, uznając, że nie ma on podstaw prawnych.

                                                                                    Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców   

                                                                                                       Iwona Perużyńska

Słupsk, 10 września 2014 r.