Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo powstało z inicjatywy dr Danuty Nakonecznej oraz dyrektorów liceów ogólnokształcących, którzy w latach 1983-1989, w wyniku oddolnych inicjatyw nauczycielskich, nawiązali stałą współpracę w zakresie udoskonalania metod nauczania i wychowania młodzieży.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy Prawa o Stowarzyszeniach, Ustawy o Systemie Oświaty oraz postanowień niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną nadaną decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 24 stycznia 1990 roku RTS 624.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Towarzystwo Szkół Twórczych, zwane dalej Towarzystwem lub w skrócie TST, działa na terenie całego kraju - w każdym z województw.

2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa 01-922, ul. Conrada 21/78.

3. Towarzystwo ma prawo używania znaków, odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

5. Dla zapewnienia realizacji celów statutowych TST może zawierać porozumienia o współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, o tym samym lub podobnym profilu działania, w tym z : uczelniami wyższymi. Samorządami terytorialnymi. Ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Kuratoriami Oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej i innymi.

II. CELE TOWARZYSTWA

Celem TST jest:

1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych.

2. Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela.

3. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności:

a. tworzenia szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków,

b. wypracowywania skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli, c. otaczania zindywidualizowaną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się, d. wykrywania i wspomagania w rozwoju szczególnie uzdolnionych, e. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół.

III. ZADANIA I FORMY PRACY TOWARZYSTWA

1. Wiodącym zadaniem TST jest przekształcanie - poprzez oddolny ruch innowacyjny - tradycyjnych, zunifikowanych systemów szkolnych w nowoczesne, zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań społecznych.

2. Wspieranie nauczycieli we wszelkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków pracy.

3. Prowadzenie długofalowych badań nad karierami szkolnymi i zawodowymi uczniów szczególnie uzdolnionych.

4. Upowszechnianie wyników podejmowanych zadań organizacyjnych, programowych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, badawczych, szkoleniowych i innych poprzez:

a. ogólnopolskie spotkania analityczno-dyskusyjne dyrektorów szkół, kierowników grup problemowych, przewodniczących sekcji wychowawczych, przedmiotowych i innych,

b. regionalne konferencje szkoleniowe /lekcje otwarte/ organizowane w aspekcie doskonalenia zawodowego, w których, obok nauczycieli stowarzyszonych szkół oraz uczniów-asystentów mogą uczestniczyć wszyscy chętni nauczyciele z danego regionu, a szczególnie ze szkół współpracujących z TST,

c. obozy naukowe ogólnokrajowe i regionalne, organizowane dla uczniów i nauczycieli szkół stowarzyszonych i współpracujących,

d. konferencje, warsztaty, sesje popularno-naukowe organizowane przez TST z Samorządami terytorialnymi. Kuratoriami oświaty, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi itp.,

e. współpracę nawiązaną przez każdą stowarzyszoną szkołę z dwoma /lub więcej/ gimnazjami /szk-podst., liceami/ - ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych - w aspekcie współdziałania na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych, / W ramach współpracy ww. szkoły zaopatrywane są w materiały metodyczne i książki TST; nauczyciele uczestniczą we wspólnych zajęciach szkoleniowych, uczniowie w zajęciach dydaktycznych, obozach naukowych itp./.

f. wydawnictwa metodyczne i pedagogiczne TST - popularyzujące działalność innowacyjną, szkoleniową i badawczą, a także wyniki osiągane przez stowarzyszone szkoły w zakresie nauczania i wychowania.

IV. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA ICH PRAWA i OBOWIĄZKI

Członkami Towarzystwa są osoby fizyczne i prawne.

1. Członkowie dzielą się na zwyczajnych /indywidualnych reprezentantów szkół/, honorowych, wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać dyrektor lub delegowany przez niego nauczyciel; mogą oni wprowadzić do Towarzystwa szkołę, której pedagodzy, a także uczniowie jak i rodzice, są gotowi do projektowania i wdrażania innowacji edukacyjnych wpływających na stałe podnoszenie poziomu nauczania i wychowania, a w efekcie, na kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych postaw wychowanków i wychowawców.

3. Członkiem zwyczajnym zostaje dyrektor szkoły lub delegowany przez niego nauczyciel na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

4. Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze.

5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wspomagająca organizacyjnie lub finansowo działalność statutową Towarzystwa.

6. Członkowie wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i nie przysługuje im prawo wyborcze.

7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.

a. godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

b. członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek i może - decyzją Walnego Zgromadzenia - zachować prawa i obowiązki przysługujące członkowi zwyczajnemu.

8. Ustanie członkostwa następuje w przypadku :

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b. skreślenie lub wykluczenie uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie Statutu, nieopłacanie składek członkowskich, działanie na szkodę Towarzystwa.

9. Członkowie Towarzystwa mają prawo do :

a. korzystania z materiałów metodycznych i książek TST; do udziału w konferencjach, seminariach, sympozjach - również w charakterze wykładowców, ekspertów w danej dziedzinie wiedzy, znawców problemów wychowawczych, dydaktycznych, ogólnopedagogicznych, zarządzania szkołą, zajęć pozalekcyjnych i innych,

b. wsparcia w ubieganiu się o stopnie awansu zawodowego, studia doktoranckie, staże naukowe; rekomendacje w staraniach o wyższe stanowiska oświatowe, łączenia pracy szkolnej z działalnością ekspercką, doradczą itp.,

c. uzyskania nagrody TST przez nauczycieli i uczniów za znaczące osiągnięcia w zakresie nauczania i wychowania, za wdrażanie i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, a także pomocy wstaraniach o uzyskanie nagród i wyróżnień przyznawanych przez władze oświatowe i samorządowe, fundacje krajowe i zagraniczne.

10. Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

a. przestrzegania Statutu Towarzystwa,

b. budowania przyjaznej, życzliwej atmosfery współpracy i współodpowiedzialności za realizację przyjmowanych - w kolejnych latach - programów działań innowacyjnych, szkoleniowych i badawczych,

c. czynienia starań o stały rozwój działalności merytorycznej, jak i o zabezpieczenie spraw materialnych Towarzystwa, w tym, o terminowe opłacanie składek członkowskich.

V. WŁADZE TOWARZYSTWA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Władzami Towarzystwa są: a- Walne Zgromadzenie Członków, b- Zarząd TST, c- Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zgromadzenie Członków - zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Towarzystwa - podejmuje uchwały dotyczące :

a. programu działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej w danym roku szkolnym, a także zatwierdza, na podstawie orzeczeń Komisji Rewizyjnej, wykonanie pracy w ww. dziedzinach działania za rok ubiegły.

b. wyboru na trzyletnią kadencję - w głosowaniu powszechnym - przewodniczącego Towarzystwa, 6 osobowego Zarządu i 3 osobowej Komisji Rewizyjnej,

c. zmian statutowych, decyzji członkowskich, wysokości składek na dany rok szkolny.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować i podejmować decyzje większością głosów członków obecnych.

4. Zarząd Towarzystwa składa się z siedmiu osób /przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, kierownika naukowego i trzech członków Zarządu/.

5. Zarząd posiada następujące prawa i obowiązki:

a. projektuje, wraz z przewodniczącym Towarzystwa i kierownikiem naukowym, zadania innowacyjne, organizacyjne, finansowe i inne na dany rok szkolny; wspiera realizację określonego zakresu pracy w przyjętym programie działania; przedkłada osiągane wyniki,

b. uchwala regulaminy wewnętrzne; przyjmuje i skreśla członków TST; przyznaje nagrody i wyróżnienia, wspiera dyrektorów i nauczycieli w staraniach o stopnie awansu zawodowego, stypendia, odznaczenia itp.,

c. reprezentuje Towarzystwo; nawiązuje współpracę z władzami oświatowymi, samorządowymi, politycznymi - w aspekcie wspierania działalności stowarzyszonych szkół w terenie; popularyzuje osiągnięcia dyrektorów, uczniów, nauczycieli, rodziców; zabiega o odpowiednie warunki dla pracy innowacyjnej, badawczej i szkoleniowej.

6. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a. badanie działalności Towarzystwa pod względem merytorycznym i finansowym,

b. przedkładanie (raz w roku) Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności innowacyjnej, badawczej, szkoleniowej, i finansowej wraz z wnioskami do pracy na rok następny.

7. Uzupełnienie składu władz Towarzystwa, w razie jego zmniejszenia, następuje podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

VI MAJĄTEK TOWARZYSTWA:

1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej.

2. Ofiarodawca ma prawo zaznaczyć na jaki szczególny rodzaj działalności Statutowej przeznacza złożony przez siebie dar.

3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Towarzystwa służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. Towarzystwo może otrzymywać dotacje na wykonanie określonych zadań zgodnie z zasadami przyjętymi w odrębnych przepisach.

5. Do świadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest Zarząd Towarzystwa.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę o likwidacji Towarzystwa Szkół Twórczych ma prawo podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

2. Majątek pozostały po likwidacji Towarzystwa przeznacza się na cele określone w Statucie i zgodnie z uchwałą ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków.

Przy Towarzystwie Szkół Twórczych działają wg własnych statutów:
RADA RODZICÓW i RADA UCZNIOWSKA

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 baner_skf.jpg Zlote-liceum-2020_150.jpg    office365.jpg
 korpus_solidarności.jpg  Baner TV Soplica