II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama MickiewiczaBaner Tesla

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
W ZSO NR 2 W SŁUPSKU
 1. Skargi i wnioski w ZSO nr 2 w Słupsku przyjmowane i załatwiane są w oparciu o następujące przepisy prawne:
  • Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 2. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w sekretariacie szkoły każdego dnia w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30. Dyrektor szkoły w sprawie skarg i wniosków przyjmuje także w czwartki podczas dni otwartych szkoły w godzinach od 16.00 do 18.00.
 3. Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 4. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez sekretariat szkoły.
 5. Kwalifikacja skarg i wniosków odbywa się stosownie do zawartej w nich treści, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Po zarejestrowaniu skargi Dyrektor Szkoły zleca sprawę do rozpatrzenia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.
 7. Skarga powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 8. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego można pozostawić bez rozpoznania.

*/